Proč je nutné mít revizi

Co říká zákon?

Zákon č. 309/06 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
… zařízení musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány

Zákon č. 262/06 Sb. Zákoník práce
§ 101 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
§ 102 (1) Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům.

Zákon č. 251/05 Sb. o inspekci práce
§ 20 resp. § 33
… pokud osoba (fyzická resp. právnická) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu…hrozí pokuta 2 mil. Kč
§ 19 resp. § 32
… pokud osoba (fyzická resp. právnická) nezajistí odbornost a zdravotní způsobilost obsluh…hrozí pokuta do 2 mil. Kč

Předpisy a normy související s revizemi

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce,
Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti,
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,
Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách,
Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh,
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

ČSN 06 0830 zabez­pečovací zařízení nízkotlakých otopných soustav zařízení pro přípravu TV,
ČSN 07 0620 konstrukce a výstroj parních kotlů,
ČSN 07 0703 plynové kotelny,
ČSN 07 0710 provoz, obsluha a údržba parních kotlů
ČSN 07 0711 provoz zařízení na úpravu vody pro kotle,
ČSN EN 12 952 vodotrubné kotle a pomocná zařízení,
ČSN EN 12 953 válcové kotle,
ČSN EN 13480 kovová průmyslová potrubí,
ČSN 13 0108 provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních potrubí,
ČSN 13 4309 pojistné ventily,
ČSN 69 0010 tlakové nádoby stabilní – technická pravidla,
ČSN 69 0012 tlakové nádoby stabilní – provozní požadavky,
ČSN EN 13 445 Netopené tlakové nádoby,
ČSN EN 286–1 jednoduché netopené lakové nádoby pro vzduch nebo dusík,
a další.